تاریخ بیهقی تاریخ بیهقی discussion


22 views
این تحریف است یا ساده کردن متن؟

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by سپینود (last edited Aug 25, 2016 02:18PM) (new) - rated it 5 stars

سپینود اخیرن شرایطی برای بازخوانی تاریخ بیهقی پیدا شد. نسخه‌ی من مربوط به ویرایش سعید نفیسی یود و نسخه‌ی دوستان‌ام ویرایش آقای مدرس صادقی و در کمال تعجب دیدیم که ایشان-مدرس صادقی- در ویراست خود عبارات عربی و گاهی آیه‌های موجود در متن اصلی را حذف کرده‌اند! هنوز با دقت بررسی نکرده‌ام، اما در همان حد(مثال: محمود، رضا‌الله عنه "نسخه‌ی نفیسی" و محمود"نسخه‌ی مدرس صادقی) به نظرم کار نادرستی بود. خوش‌حال می‌شوم دوستانی که اطلاعاتی دارند نظر بدهند.


مجید اسطیری قطعا کار صحیحی نیست


back to top