حافظ به روایت عباس کیارستمی حافظ به روایت عباس کیارستمی discussion


5 views
بد بود

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Pejman (last edited Aug 25, 2016 02:17PM) (new)

Pejman در مورد این کتاب دو کلمه کفایت می کند، بد بود. کیارستمی اگر فیلم بسازد دوست
داشتنی تر خواهد بود
پژمان


message 2: by [deleted user] (new)

پژمان عزیز
نظر من با مالِ شما کاملا متناقضِ.اینکه کیا رستمی اگر فیلم بسازه دوست داشتنی ترِ هم به مزاجم خوشایند نیومد.کیا رستمی اگه دیگه هیچ کاری نکنه بازم دوست داشتنی و محبوب باقی میمونه.چون اون یه نابغه ست.کسیِ که به سینما کاملا اشراف داره و و خیلی زیبا فیلمی می سازه که بعد از دیدنش احساس می کنی یه شعر خوندی.در مورد حافظ به روايت عباس كيارستمی میتونیم بحث کنیم کافیه دلیلت رو در مورد به کار بردن "بد" بگی


message 3: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi همین یک قلم مانده بود که سینماگران به کار ِ حافظ هم سرک بکشند.... البته عباس ِ کیارستمی در زمینه ی سرک کشیدن به کار ِ دیگران پرونده اش خیلی سیاه است


back to top