داستان كوتاه discussion

54 views
دانلود كتاب > ديداري از روستا_صمد بهرنگي

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments
نام کتاب:
ديداري از روستا
نويسنده:
*صمد بهرنگي*


http://www.aryabooks.com/1085.zip


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
کتابهای صمد همواره حال و هوای خاصی داشته اند.
اگر چه ساختار عمومی جامعه از زمان صمد تا کنون دستخوش تحولات بنیادینی شده است اما به نظر می رسد دغدغه های صمد برای بهبود وضعیت فراگیری دانش در میان قطبه مردم و گذار از عوام گرایی به خرد گرایی همچنان باقیست.


message 3: by [deleted user] (new)

نخوندمش

ولي صمد منو بياد ترك مي ندازه

كه خيلي دوستشون دارم


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments من با اسم صمد بهرنگي فقط شکل يه ماهي سياه کوچولو تو ذهنم تداعي ميشه....نه الدوز...نه عروسک...نه کلاغ...نه زن بابا....نه گوشت تلخ گاو...نه...نه...نه

فقط يه ماهي سياهِ ک و چ و ل و


back to top