زنان نویسنده امروز ایران discussion

7 views
رشد کیفی و کمی

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Shahzad (last edited Aug 25, 2016 02:13PM) (new)

Shahzad F | 2 comments Mod
امروزه ویترین همه کتاب فروشی ها پر شده از کتابهائی که نویسندگان زن نوشته اند. البته همه آنها دارای آنچنان کیفیت مناسبی نیستند که کمکی به پیشرفت هنر داستان نویسی ما بکنند. ما دراینجا منظورمان معرفی زنان نویسنده ایست که بر روند روبه رشدادبیات زنانه داستان نویسی تاثیر قابل توجه داشته اند. من با خواندن کتاب معروف زویا پیرزاد با این طیف آشنا شدم و بعد از آن نویسندگان دیگر از جمله فریباوفی, روح انگیز شریفیان و سپیده شاملو را شناختم. چند کتاب از چند نویسنده دیگر هم خواندم ولی آنان را دراین حد ندیدم. خیلی ممنون میشوم اگر دوستان عزیز کسان دیگری را نیز معرفی کنند


message 2: by [deleted user] (last edited Dec 11, 2007 12:32AM) (new)

سيمين دانشور
بلقيس سليماني
زويا پيرزاد
سپيده شاملو
بهيه پيغمبري
فريبا وفي
منيرو رواني پور


message 3: by Shahzad (last edited Aug 25, 2016 02:16PM) (new)

Shahzad F | 2 comments Mod
خیلی ممنونم.ممکنه خواهش کنم کتابهائی را که ازبلقيس سليماني وبهيه پيغمبري خوانده اید معرفی کنید؟


message 4: by [deleted user] (new)

بازي آخر بانو:بلقيس سليماني
محترم:بهيه پيغمبري


back to top