دکتر علی شریعتی discussion

23 views
حقیقت مذهب و واقعیت مذهب

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Atena (new)

Atena (atena_00) | 9 comments حقیقت مذهب ، ایدئولوژی ای است که آرمان های انسانی را بیان

می کند و ارزش های وجودی انسان را در خود منعکس دارد و تجلی

فطرت نوعی انسان است ، و واقعیت مذهب ، تحقق عینی و خارجی

آن است در ظرف نظام اجتماعی که طبیعتا ، در آن شکل می گیرد و

با زیر بنا و روابط و اشکال و علائم اجتماعی و بنیادهای طبقاتی و

ساختمان اقتصادی و فرهنگ ملی و مرحله ی تحول تاریخی و درجه

رشد و کیفیت و تیپ مدنی آن جامعه سازگار می شود و این فاصله

، میان یک ایدئولوژی علمی یا فلسفی و تحقق اجتماعی آن ،

هنگامی که تکامل بشر تا آنجا برسد که قدرت سلطه و سازندگی

انسان بر محیط اجتماعی اش مطلق گردد و جامعه ، تماما تجلی

خارجی آگاهی و اراده ی انسان متفکر باشد ، وجود خواهد داشت .

فاصله ای که باید هماره با آن در جنگ بود و هرگز نپذیرفت ، اما

هیچگاه نباید نادیده اش گرفت و انکارش کرد ...

( " انسان " پاورقی ص 266 نوشته ی معلم شهید


message 2: by M.H.R (new)

M.H.R (MHRr) | 56 comments Mod
ممنون آتنا خانم
:)


back to top