دکتر علی شریعتی discussion

13 views
سنت و مذهب

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Atena (new)

Atena (atena_00) | 9 comments ( " زن " ص 230 ، نوشته ی معلم شهید )
(1)

یک بحث اساسی و مهم که معمولا در ذهن همه ی ما مخلوط می شود ، تفکیک دو مسئله ی دور از هم است : تفکیک سنت از مذهب . این دو – سنت و مذهب – در طول تاریخ با هم مخلوط می شوند و مجموعه ای از عقاید و سلیقه ها ، رفتار و احساسات و روابط حقوقی و اجتماعی را می سازند که مجموعا برای یک جامعه مقدس شمرده می شود .

حقوق اسلامی ، ارزشهای اسلامی ، دستورهای اسلامی ، قوانین اسلامی ، در هر موردی – اقتصاد ، اجتماع ، زن ، مرد ، خانواده ، همه چیز و حتی نظام اجتماعی ، این ارزشها ، این ماده ها- با ماده های سنتی که داخل جامعه ی بومی در طول تاریخ ساخته می شود و تولید داخلی جامعه است و ( به اسلام مربوط نیست ، سنت قومی است ، سنت کهنه ی تاریخی است ) .
درطول تاریخ این دو ماده با هم مخلوط می شوند و مجموعا تعصب ، حمایت از این آمیخته را در جامعه بوجود می آورد ؛ و روشنفکر که با ماده های انحرافی ، سنتی مواجهه است و می خواهد خودش را از آن نجات دهد با مجموعه ی آمیخته ی سنت و مذهب مبارزه می کند تا خودش را از هر دو نجات دهد .

این است که هم کسانی که دفاع می کنند ، از سنت های کهنه به جای مذهب دفاع می کنند ، و هم کسانی که با سنت های کهنه مبارزه می کنند ، در همان حال با ارزشهای متعالی و زنده ی اسلامی هم مبارزه می کنند .
طرفین ، نه روشنفکر مترقی مدرن و نه قدیمی مذهبی سنت گرا ، هیچ کدام نمی توانند مذهب را از سنت تشخیص دهند .


message 2: by Atena (new)

Atena (atena_00) | 9 comments (2)

چرا می گویم باید تفکیک کرد ؟

به خاطر اینکه ما مسلمان هستیم و به این اصل معتقد که حقوق اسلامی و قوانین اسلامی ، قوانین منبعث از فطرت است ، و همان قوانینی است که ساخت دست و اراده خالق قوانین طبیعت است و قوانین طبیعت کهنه نمی شود ؛ بنابراین قوانینی نیز که براساس این ناموس کلی خلقت پی ریخته شده باشد ، کهنه شدنی نیست . بنابراین این ارزشها کهنه نمی شود .

اما سنت های اجتماعی ، زائیده ی نظام تولید ، نظام مصرف ، نظام فرهنگی نو و نظام اجتماعی است . این نظام وقتی دوره اش تغییر می کند ، تحول پیدا می کند ، عوض می شود ، کهنه می شود ، عبث و منحط می شود ، منفی می شود یا مانع ترقی و رشد می شود ، و حالت ارتجاعی می گیرد ؛ آن وقت مذهب هم که یک پدیده ی زنده و جاوید است و امروز به کار می آید ، چون درقالب منحط و جامد و کهنه شده ی سنت قرار گرفته ، نمی تواند نقش مؤثر در زندگی معتقدان و پیروانش داشته باشد و نمی تواند از هجوم و حرکت جهان مصون بماند و خودش را در هر قرنی و نسلی زنده و حاضر و مؤثر نشان بدهد ...

( " زن " ص 230 ، نوشته ی معلم شهید )


message 3: by Atena (new)

Atena (atena_00) | 9 comments (2)

چرا می گویم باید تفکیک کرد ؟

به خاطر اینکه ما مسلمان هستیم و به این اصل معتقد که حقوق اسلامی و قوانین اسلامی ، قوانین منبعث از فطرت است ، و همان قوانینی است که ساخت دست و اراده خالق قوانین طبیعت است و قوانین طبیعت کهنه نمی شود ؛ بنابراین قوانینی نیز که براساس این ناموس کلی خلقت پی ریخته شده باشد ، کهنه شدنی نیست . بنابراین این ارزشها کهنه نمی شود .

اما سنت های اجتماعی ، زائیده ی نظام تولید ، نظام مصرف ، نظام فرهنگی نو و نظام اجتماعی است . این نظام وقتی دوره اش تغییر می کند ، تحول پیدا می کند ، عوض می شود ، کهنه می شود ، عبث و منحط می شود ، منفی می شود یا مانع ترقی و رشد می شود ، و حالت ارتجاعی می گیرد ؛ آن وقت مذهب هم که یک پدیده ی زنده و جاوید است و امروز به کار می آید ، چون درقالب منحط و جامد و کهنه شده ی سنت قرار گرفته ، نمی تواند نقش مؤثر در زندگی معتقدان و پیروانش داشته باشد و نمی تواند از هجوم و حرکت جهان مصون بماند و خودش را در هر قرنی و نسلی زنده و حاضر و مؤثر نشان بدهد ...

( " زن " ص 230 ، نوشته ی معلم شهید )


message 4: by Atena (new)

Atena (atena_00) | 9 comments (2)

چرا می گویم باید تفکیک کرد ؟

به خاطر اینکه ما مسلمان هستیم و به این اصل معتقد که حقوق اسلامی و قوانین اسلامی ، قوانین منبعث از فطرت است ، و همان قوانینی است که ساخت دست و اراده خالق قوانین طبیعت است و قوانین طبیعت کهنه نمی شود ؛ بنابراین قوانینی نیز که براساس این ناموس کلی خلقت پی ریخته شده باشد ، کهنه شدنی نیست . بنابراین این ارزشها کهنه نمی شود .

اما سنت های اجتماعی ، زائیده ی نظام تولید ، نظام مصرف ، نظام فرهنگی نو و نظام اجتماعی است . این نظام وقتی دوره اش تغییر می کند ، تحول پیدا می کند ، عوض می شود ، کهنه می شود ، عبث و منحط می شود ، منفی می شود یا مانع ترقی و رشد می شود ، و حالت ارتجاعی می گیرد ؛ آن وقت مذهب هم که یک پدیده ی زنده و جاوید است و امروز به کار می آید ، چون درقالب منحط و جامد و کهنه شده ی سنت قرار گرفته ، نمی تواند نقش مؤثر در زندگی معتقدان و پیروانش داشته باشد و نمی تواند از هجوم و حرکت جهان مصون بماند و خودش را در هر قرنی و نسلی زنده و حاضر و مؤثر نشان بدهد ...

( " زن " ص 230 ، نوشته ی معلم شهید )


back to top