ديوان حافظ ديوان حافظ discussion


41 views
مجید

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Madjid هنوز نفهمید من حافظ رو می خونم یا حافظ منو؟


Niloofar Madjid wrote: "هنوز نفهمید من حافظ رو می خونم یا حافظ منو؟"

dorost eyne man!


Mohsen Karezani Me Too.

غزلیات حافظ بصورت آنلاین : http://www.alamto.com/hafez/divan/ghazal


back to top