داستان كوتاه discussion

30 views
نوشته هاي ديگران > در بندر آبی چشمانت / نزار قبانی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

ونوس جان شعر زیبایی بود.به بندر آبی چشمات خیلی میاد
:)


message 2: by [deleted user] (new)

Venus wrote: "مرسی مریم،خوب هست که دوست داشتی
بله،فکر میکنم این را خواندم و کمی خودشیفته شدم و آوردم اینجا!
حالا هم میبینم مثل اینکه تنها خودشیفتگی من بوده هست و البته همراهی تو
دیدی دیشب نوشتم خوب هست که هم را ..."اختیار دارید ونوس جان.
شعر زیبایی بود و مطمئن باش خیلی ها خوندنش

ولی راست گفتی واقعا
:)


back to top