داستان كوتاه discussion

36 views
نوشته هاي ديگران > جادوگر مردود / خورخه لوییس بورخس

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

ممنون ونوس جان، جالب بود


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ممنون ونوس و چه خوب که اینجا یادی هم از احمد میرعلایی عزیز هم شد.
ایشان از مترجمان سخت کوش و بسیار با دانشی بودند که در اصفهان زندگی می کردند و از اساتید دانشگاه اصفهان و عضو کانون نویسندگان ایران هم بودند.
متاسفانه در آبان ماه سال 73 (امیدوارم سال را اشتباه نکرده باشم) توسط محافل خودسر به قتل رسیدند.
یادشان گرامی.


back to top