داستان كوتاه discussion

16 views
نوشته هاي ديگران > مارسل پروست

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mani (new)

Mani Azizi (mani_azizi) | 6 comments بچه كه بودم، سرنوشت هيچكدام از شخصيت هاي تاريخ مقدس به نظرم دردناك تر از سرنوشت نوح نمي آمد، به خاطر توفان كه او را چهل روز در كشتي اش زنداني كرده بود. بعدها، اغلب بيمار بودم، و روزهاي درازي را من نيز در «كشتي» مي ماندم. آنگاه بود كه دريافتم نوح نتوانسته بود هيچگاه دنيا را به آن خوبي ببيند كه از كشتي ديد، هرچند كه تنگ و بسته بود و زمين در تاريكي فرو رفته.

در جستجوي زمان از دست رفته – مارسل پروست


message 2: by [deleted user] (new)

سرنوشت نوع دردناک بود که مجبور شد هزار سال زندگی کند نه اینکه چون در کشتی‌ زندانی بود:(

محسن ببخشید بند عباس کجاست و برای چه می‌خواهید به آنجا بروید؟


message 3: by [deleted user] (new)

اصلا دوست ندارم دنیا رو به این صورت تجربه کنم.پیاده رفتن رو به کشتی سواری ترجیح می دم


back to top