داستان كوتاه discussion

20 views
نوشته هاي ديگران > مارسل پروست

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mani (new)

Mani Azizi (mani_azizi) | 6 comments ما همان سان که از آن حس جهت‌یابی محرومیم که برخی پرندگان دارند ، حس تصور خویشتن و حس درک فاصله‌ها را هم نداریم.همه فکر کسانی را متوجه خود می‌پنداریم که هرگز به ما فکر نمی‌کنند و در همین حال به گمان‌مان هم نمی‌رسد که همه حواس کسان دیگری فقط پی ما باشد

مارسل پروست / در جستجوی زمان از دست رفته / سدوم و عموره


message 2: by [deleted user] (new)

جالبی‌ دنیا به این هست که ندانی و به تو بپندارند، دانستن هیجان را از میان بر می‌دارد. اینطور نیست؟

مرسی‌ مانی جان که زیبا بود


message 3: by [deleted user] (last edited Jun 02, 2012 02:07AM) (new)

جالبیش اینجاست که همونظور که مارسل پروست این نکته رو فهمیده،همه ی ما هم این رو می دونیم.فقط یادمون میره که می دونیم


back to top