داستان كوتاه discussion

53 views
..ای ننه..من...خستمه....

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mehrdad (new)

mehrdad ...خستمه!..نمیخوای که پاهاتو برای من دراز کنی؟..یا که با دستای خستت..موهای ژولیدمو..تو ناز کنی؟
خستمه..اهای ننه..مثل اون روزا که پات ننوی خواب من میشد..یا که شیره تنت الکل این تنم میشد...یا که اون صدا که از دختر زشت شهر میگفت..که تو اب فرشته دید..گفت که منم!یهویی خدا رو بنده نمیشد!
..خستمه..اهای ننه!...کاش میشد که اونروزا رو بگیرم..موهای فرشترو..من بچینم!..بگمش که من سرم! تو انتری!موهای فرشترو..مفت میخری؟!بگمش چشمای من ..صورت لیلی تو بود..یا که کک مک تنت برای من.. یه ماه میموند..بگمش سیاهیات.. تو ظلمت من گم میشد..وگه نه!..نور که نبود..کی میدید..برای تو..اخه میمرد!
..میدونم که یه روزی..اب برکه غرورش میپره..یا که گل میشه و درجا میزنه!..میدونم که اون فرشته.. میپره..دختر زشت..صورتش رو میبینه!..ولی اخه دیگه اونروز ..چشی نیست لیلی بخواد..یا دلی که روی کاراش..رحم بیاد!..دیگه اونروز.. وقت غسل و کفنه..اومدی یه فاتحه..برام بده..
ای ننه..من..خستمه...نمیشد به جای قصه هات برام لالا بگی..یا که از حقیقت زندگی و ..تف سر بالا بگی؟
..ای ننه من خستمه..پاهاتو دراز کن و موهای ژولیدمو ناز...اخه جز دستای خستت کسی این تنه خمیدرو نخواست..
..ای ننه..من...خستمه....


message 2: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments خیلی شیرین بود
لذت بردم ممنون


message 3: by Bernadet (new)

Bernadet | 93 comments خیلی زیبا بود... و خیلی هم غمناک


message 4: by Leila (new)

Leila | 92 comments چقدر قشنگ بود


back to top