زندگی جنگ و دیگر هیچ زندگی جنگ و دیگر هیچ discussion


35 views
زندگي جنگ و ديگر هيچ

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

منم عاشق اوريانا هستم
وقتي كه مرد ناراحت شدم
خيلي زياد
خيلي سگي ناراحت شدم


message 2: by [deleted user] (new)

خوندن كتاب هاي فلاچي
خوندن يك جسارت تمام انساني است براي بدست آوردن كمال
يك مرد
نامه به كودكي كه هرگز زاده نشد
واين رندگي جنگ و ديگر هيچ
سه بار بايد خواند
من عاشق اون صحنشم كه با هواپيما رو به طرف گلوله ها فرود مي ايد


Arezoo چند تا از قسمت های کتاب هنوز تو ذهنمه و فک نکنم به این زودیا یادم بره
یکی وقتی با اون خلبانه روی ویت کتگ ها بمب میریخت و با ترس میخواست که خودشون سالم بمونن و برای کشتن ویت کنگ ها دعا میکرد.....
یکی هم میدان سه فرهنگ مکزیک و حمله به اونجا و اتفاقایی که براش می افته .....

باید بقیه کتاباشو بخونم


Farhood من فکر می کنم تمام ابهتی که به فالاچی داده شده نه به خاطر توانمندی هاشه بلکه بیشتر به خاطر شکستن چهارچوب ها است.


back to top