خاطرات روسپیان سودازده من خاطرات روسپیان سودازده من discussion


63 views
مقايسه ترجمه هاي فطانت و مير عباسي

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by HM (last edited Aug 25, 2016 01:57PM) (new) - added it

HM نسخه آفست كتاب فوق را با ترجمه كاوه ميرعباسي از انقلاب تهيه كردم در نگاهي اجمالي كيفيت كارش خيلي بهتر از فطانت يافتم و در آينده نزديك در گروه ترجمه هاي ماندگار دو ترجمه فوق را بصورت تقابلي مرور كرده و آن دو را به نقد خواهم گذاشت


message 2: by HM (last edited Aug 25, 2016 02:04PM) (new) - added it

HM راستش هيچكدام از اين ترجمه ها و حتي خود كتاب شاهكار نيستند ولي در مجموع كاوه ميرعباسي مترجم شناخته شده و خوبي است كه او هم از اسپانيايي ترجمه مي كند و من هم اسپانيايي نمي دانم و تنها مرجع سنجشم ترجمه انگليسي است ولي خواهم كوشيد تا با شناخت نسبي كه از كارهاي قبلي ماركز دارم با همين ترجمه انگليسي بخش هايي از دو ترجمه فوق را به تقابل گذاشته و ترجمه پيشنهادي خود را نيز ارايه كنم


message 3: by Mojgan (last edited Dec 23, 2007 12:54AM) (new) - rated it 4 stars

Mojgan Ghafari Shirvan دروووووود:)
قبول دارم كه آقاي ميرعباسي مترجم خوبي هستند. ولي اين ترجمه زياد خوب نبود. دو دستي در زبان و به كار بردن يك سري لغت ها يا تركيبات قديمي در حالي كه بقيه ي متن روان و امروزيه، يكي از مشكلات اين ترجمه است! مثل به كار بردن يوميه به جاي روزنامه يا تركيباتي مثل «بديع طنيني تيز» (26) از روان بودن انداخته متن رو! البته من بعيد نمي دونم كه در متن اصلي هم از آنجايي كه در متن مي آيد كه راوي اصرار در ادامه ي استفاده از زبان قديميش در نوشته هاي ستونش را داشته، بعيد نيست كه اينا نشانه هايي از اون اصرار بوده باشند و ماركز به عمد لغتها يا تركيبات قديمي آورده باشه ولي پس چرا فقط بعضي جاها ....؟ يا يك جا مترجم آورد: «گوشي تلفن را برمي دارم تا كسي مزاحمم نشود»(37) اين به نظر شما يعني چي؟؟؟back to top