تولدی‌ دیگر تولدی‌ دیگر discussion


43 views
با فروغ

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sahar (last edited Aug 25, 2016 01:49PM) (new) - rated it 5 stars

Sahar شمعداني رنگ ديگري دارد


message 2: by [deleted user] (new)

ستاره های کوچک بی تجربه
از ارتفاع درختان به خاک می افتد
و از میان پنجره های پریده رنگِ خانه ی ماهی ها
شب ها صدای سرفه می آید
حیاط خانه ی ما تنهاست


Nazanin دلم برای باغچه می سوزد


message 4: by Habibeh (new)

Habibeh فروغ همه چیزمنه روحش شاد


back to top