يك عاشقانه ارام يك عاشقانه ارام discussion


65 views
هر کلمه، یک معنا

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Bahare (last edited Aug 25, 2016 01:48PM) (new) - rated it 4 stars

Bahare یکی از ویژگیهای کتابهای نادر ابراهیمی، پرداخت اون به جزئیات و گنجوندن اونا در قالب تک تک کلماته.
برای فهمیدن پیام کلی داستان باید روی هر کلمه مکث کرد و معناشو بیرون کشید.
و کسی که با این روش کتابهاشو بخونه، هرگز نمی تونه بهشون کمتر از 4 ستاره بده.
نظرتون چیه؟؟


Leila Bahareh jaan,

oon ma'aani o payam i ro keh migi kheyli baraam tekraarieh... bahsesh toolaanieh. bishtar bad aamoozieh va tasveer i gheyr e vaaghe'ee az zendegi.Ronak واقعیت زندگی برای آدم های مختلف متفاوته...و به اندازه ی ادم ها تعریف هست برای زندگی و هر کس از زاویه ی دید خودش اونو تعبیر میکنه و شیوه ی زندگی افراد و توقعاتشون از زندگی با وجود شباهت های زیاد خیلی با هم فرق می کنه...این کتاب توقعات آدم رو از زندگی زیاد می کنه و خوبه که آدم در این مورد اصلا کم توقع نباشه...


back to top