Top Paragraphs discussion

7 views
نویسندگان ایرانی > مصطفی مستور

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

" زندگی وقتی شروع می شه سرعت زیادی نداره. در واقع می شه گفت خیلی هم کنده. یعنی برای بچه ها خیلی کنده. معمولا بچه ها از زندگی جلوترند. ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت ها برای اون ها کش می آد. اما همین طور که بزرگتر می شند، سرعت زندگی شون زیاد می شه. وقتی جوون هستیم زندگی همون قدر سرعت داره که ما داریم..." ص 76


" کلمات، منظورم همه ی کلماته، هر معنائی که داشته باشند یا نداشته باشند. مقدس باشند یا پوچ، زشت باشند یا زیبا، توی یک چیز مشترک اند. یعنی وقتی خوب به اونها نگاه کنید می بینید که با همه ی فرق هائی که با هم دارند از یه نظر به هم شبیه اند.،از یه نظرهمه شون سر و ته یه کرباس اند. می دونید اون چیز چیه؟... همه شان پر از اندوه اند... از دل هر کلمه، همه ی کلمه ها-هرقدر هم که شاد باشند- یواش یواش چیزی شور و شفاف تراوش می کنه. چیزی که به ش می گند اندوه. این طوری هاست که اگه ته اقیانوس ها یا روی قله های کوه هم مخفی شده باشید، اون مایع شور و شفاف می آد سراغ تون. این طوری هاست که از درون داغون می شید.ذره ذره ذوب می شید و توی اون مایع غرق می شید. یعنی توی اون مایع حل می شید." ص79


استخوان خوک و دست های جذامی/مصطفی مستور

message 2: by SerA (new)

SerA Mo (saramoazamian) مرده شورها از مرده ها نمی ترسند
اما
از مردن می ترسند

روی ماه خداوند را ببوس


message 3: by SerA (new)

SerA Mo (saramoazamian) گرچه هستی خداوند به ایمان ما ربطی نداره
اما
احساس این هستی کاملأ به میزان ایمان ما مربوطه

روی ماه خداوند را ببوس


message 4: by SerA (new)

SerA Mo (saramoazamian) شک کردن مرحله خوبی در زندگیه
اما
ایستگاه بدیه


back to top