داستان كوتاه discussion

67 views
دانلود كتاب > امینه

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments هرچند که با اینگونه کتاب خواندن موافق نیستم (پولی به نویسنده داده نمی شود) ولی نوشته های مسعود بهنود را دوست دارم. هرچند این کتاب نمی تواندسندی تاریخی به حساب آید ولی خواندن آن را به دوستان دیگر پیشنهاد می کنم


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments این را تصور می کنم در نقد کوتاهی که احتمالا در این سایت به اشتراک گذاشته ام درباره این داستان آورده ام. به باور من مسعود بهنود بیش از آنکه نویسنده باشد، یک روزنامه نگار است و آنچنان که از او دیده ام اکنون به یک تئورسین بدل شده است. بنابراین در نوشته هایش نمی توان به دنبال هنر ادبیات گشت ولی می توان درس روزنامه نگاری گرفت و آنچه که شما هم به آن اشاره کرده اید نشانی از همین دیدگاه است. ‏
سپاسگزارم از زمانی که می گذاری و البته با احترام درباره حق مولف هنوز نظرم همان است


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments توضیح بدهم منظورم از تئوریسین تنها در زمینه روزنامه نگاری بود


back to top