Top Paragraphs discussion

4 views
کنفوسیوس

Comments Showing 1-15 of 15 (15 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maryam (last edited Aug 25, 2016 01:23PM) (new)

Maryam M | 13 comments اگر کلمات به جای خود بکار نروند بیان تاریک و بی معنی خواهد بود


message 2: by Maryam (last edited Aug 25, 2016 01:23PM) (new)

Maryam M | 13 comments من از یاد دادن آنچه یاد گرفته بودم هرگز خسته نشدم
این یگانه خدمت ناچیزی است که من آن را نسبت به خود می توانم انجام دهم


message 3: by Maryam (last edited Aug 25, 2016 01:23PM) (new)

Maryam M | 13 comments در حالی که آستانه خانه خودت کثیف و پر برف است
تو نباید از برفی که روی سقف خانه همسایه ات نشسته است شکایت کنی


message 4: by Maryam (last edited Aug 25, 2016 01:30PM) (new)

Maryam M | 13 comments مرد بزرگ از آنچه نمی داند سخن نمی گوید


message 5: by Maryam (last edited Aug 25, 2016 01:30PM) (new)

Maryam M | 13 comments اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباهی دیگری است


message 6: by Iman (last edited Aug 25, 2016 01:34PM) (new)

Iman Faraji (imnfrj) | 43 comments راه بي نهايت با اولين قدم آغاز مي شود


message 7: by Iman (last edited Aug 25, 2016 01:34PM) (new)

Iman Faraji (imnfrj) | 43 comments به جاي آن كه به تاريكي لعنت بفرستي، يك شمع روشن كن


message 8: by Iman (last edited Aug 25, 2016 01:52PM) (new)

Iman Faraji (imnfrj) | 43 comments به خاطر داشته باش كه مهم نيست كه كجا مي ري، برو


message 9: by Iman (last edited Aug 25, 2016 01:52PM) (new)

Iman Faraji (imnfrj) | 43 comments كاري رو انتخاب كن كه عاشقشي، و هرگز مجبور نخواخي بود كه يك روز هم در زندگي ات كار كني


message 10: by Iman (last edited Aug 25, 2016 01:52PM) (new)

Iman Faraji (imnfrj) | 43 comments شنيدم و فراموش كردم. ديدم و به خاطر آوردم. انجام دادم و فهميدم


message 11: by Iman (last edited Aug 25, 2016 01:52PM) (new)

Iman Faraji (imnfrj) | 43 comments به جاي آن كه نگران باشي كه مشهور نيستي، ببين لياقت آن را داري كه مشهور باشي


message 12: by Iman (last edited Aug 25, 2016 01:52PM) (new)

Iman Faraji (imnfrj) | 43 comments تا وقتي كه نايستيد، مهم نيست كه چه قدر آهسته حركت مي كنيد


message 13: by Iman (last edited Aug 25, 2016 01:52PM) (new)

Iman Faraji (imnfrj) | 43 comments بدگماني به دوستان بي شرمانه تر از گول خوردن از آنهاست.


message 14: by Iman (last edited Aug 25, 2016 01:53PM) (new)

Iman Faraji (imnfrj) | 43 comments اگر زندگي را نمي شناسيم، مرگ را چگونه بشناسيم؟


message 15: by [deleted user] (new)

خالق لينوكس هم همين عقيده شما رو ا و ميگه اونهايي ه دانششان را به رايگان ر اختيار ديگران بگذارند آزاده اند


back to top