مهدی اخوان ثالث discussion

77 views
قاصدک

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hamed (new)

Hamed j | 4 comments شعر معروف قاصدک

اخوان توی این شعر
چقدر جالب و با احساس با یک قاصدک تازه از راه رسیده حرف میزنه

حتما با حواس جمع و با احساس بخوانید !


قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟

از کجا وز که خبر آوردی ؟

خوش خبر باشی ، اما ،‌اما

گرد بام و در من

بی ثمر می گردی

انتظار خبری نیست مرا

نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری

برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس

برو آنجا که تو را منتظرند

قاصدک

در دل من همه کورند و کرند

دست بردار ازین در وطن خویش غریب

قاصد تجربه های همه تلخ

با دلم می گوید

که دروغی تو ، دروغ

که فریبی تو. ، فریب

قاصدک 1 هان ، ولی ... آخر ... ای وای

راستی ایا رفتی با باد ؟

با توام ، ای! کجا رفتی ؟ ای

راستی ایا جایی خبری هست هنوز ؟

مانده خکستر گرمی ، جایی ؟

در اجاقی طمع شعله نمی بندم خردک شرری هست هنوز ؟

قاصدک

ابرهای همه عالم شب و روز

در دلم می گریند
message 2: by Mahshid (new)

Mahshid | 6 comments صدای اخوان رو در موقع خوندن شعر قاصدک می تونین گوش بدین

http://www.pouyashome.com/flashsite/


back to top