Great Persia discussion

38 views
تاریخی > دلیر مردان ایرانی

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by A-Leee (last edited Aug 25, 2016 01:16PM) (new)

A-Leee | 69 comments Mod
در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین همه دینشان مردی و راد بود کز آن کشور آزاد و آباد بود بزرگی به مردی و فرهنگ بود گدایی در این بوم و بر ننگ بود از آن روز دشمن به ما چیره گشت که ما را روان و خرد تیره گشت از آن
روز این خانه ویرانه شد که نان آورش مرد بیگانه شد
ای وطن کوروش به زیر آب رفت
غیرت مردان ایران خواب رفت
ای وطن سیمرغ و دژبان داشتی
رستم، آن پور نریمان داشتی
ای وطن فرّ فریدونت چه شد
خسرو و فرهاد مجنونت چه شد
ای وطن نادر، جهانگیرت کجاست
بابک و آرش، کمانگیرت کجاست
ای وطن آن گاوِ سَر گُرزت چه شد
فرخ و گیو و فریبرزت چه شد
ای وطن بهرام و شاپورت کجاست
ای وطن مردان مغرورت کجاست


message 2: by peiman-mir5 (new)

peiman-mir5 rezakhani | 2 comments تمامی اسامی افتخار ما ایرانیان هستن... ولی اسم بابک در بین این اسامی به شدت تناقض داره... بهرام و آرش در کنار بابک ( حسن) !!!
اگر این تاپیک رو با این اسامی در جایی دیگه میدیدم.. بی تفاوت میگذشتم.. ولی اینجا با این سطح مطالعه.. باید از شخصیت واقعی این عرب بی هویت آگاه باشید.. آقا حسن با نام جعلی بابک هیچ جایگاهی در بین ایرانیان آگاه نداشته و نخواهد داشت.. ایران رو به فاضلاب داشت تبدیل میکرد.. از دوست خوبم خواهش میکنم این اسم رو حذف کنه.


message 3: by peiman-mir5 (new)

peiman-mir5 rezakhani | 2 comments بابک یا همون حسن خرمدین،، کثافت کاری هایی داشت که مشخص میکرد این فرد ایرانی نیست... ایرانی به ناموس کسی که بهش لطف کرده نظر داره؟!! ایرانی یعنی سیاوش.. مرد و بزرگ و با غیرت... ولی این کثافت با زن جاویدان ( شخصی که به این عرب بی هویت جا و مکان داد) رفاقت کرد و با همدستی این زن فاسد جاویدان رو کشتن و این عقده ای به قدرت رسید.. افرادی مثل این فرد کثیف و ابومسلم خراسانی که به خاطر دین و مذهب خونریزی راه انداختن و قیام کردن، اصلا ارزش این رو ندارن که اسمشون وارد تاریخ ایران بشه.. کسی که به خاطر دین میجنگه به نظر شما استوره ( اسطوره) نامیده میشه؟ استوره یعنی سیاوش که از جنگ و خونریزی جلوگیری کرد. و جوون خودش رو وسط گذاشت.


back to top