شعر سـپـيـد discussion

28 views
فرانك بخشي پور/تهي

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Faranak (new)

Faranak Bakhshipour | 9 comments چشمهایم را که میبندم
یک فضای خالی موهوم
یک دنیای تاریک و غمناک
جای خالی خیال تو را فتح میکند


message 2: by Ali90 (new)

Ali90 | 2 comments ممنونم خانم بخشی پور
زیبا بود.
با اجازه ، با نام خودتون توی وبلاگم می ذارم.


message 3: by Komail (new)

Komail (komailk) | 7 comments " فتح می شوم" با غم ،
صبح شده است و "خیال تو" قصد عزیمت دارد
تا دوباره چه زمان چشمهای من بسته خواهند شد!...


message 4: by Bita (new)

Bita | 8 comments Komail wrote: "" فتح می شوم" با غم ،
صبح شده است و "خیال تو" قصد عزیمت دارد
تا دوباره چه زمان چشمهای من بسته خواهند شد!..."


:(
زیبا


back to top