Bitter Reality discussion

31 views
خرافات قرآنی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Katayoun (last edited Aug 25, 2016 12:59PM) (new)

Katayoun | 2 comments Mod
به دیده خردگرایانه بیشتر مطالب قرآن خرافه است، اما از میان این همه خرافه تنها چند مورد خرافه که مضحک تر از باقی خرافات است توجه کنید


message 2: by Katayoun (last edited Aug 25, 2016 12:59PM) (new)

Katayoun | 2 comments Mod
صحبت کردن مورچه ها و هد هد
سوره نمل آیات 18 تا 23

وجود موجودات پنهانی به نام جن
سوره حجر آیه 27

جانور الهی در روز قیامت
سوره نمل آیه 82

فکر کردن توسط قلب در سینه
سوره هود آیه 5

فرمان دادن و تجسد باد
سوره انبیا آیه 81

تبدیل به بوزینه شدن مردم
سوره بقره آیه 65 و 66

زیستن در شکم ماهی
سوره صافات آیه 139 تا 145

گوساله طلایی که صدای گاو میداد.
سوره طاها آیه 88

آسمانها زمین و کوه احساس میکنند و حرف میزنند.
سوره احزاب آیه 72

به نقل از سایت افشا


back to top