مهدی صاحب الزمان discussion

18 views
مساله بداء

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by عمار (last edited Aug 25, 2016 12:57PM) (new)

عمار آلاشلو (ammar) بداء به معنی ساده تغییر کردن مقدرات الهی است. در زمینه مهدویت گفته شده بعضی اخبار ظهور ممکن است مشمول بداء شوند. مثلا این که شایع است ظهور در جمعه اتفاق می افتد ممکن است مشمول این قضیه بشود. یا برخی علامات قبل از ظهور ممکن است اتفاق نیفتند! اینطوری قضیه خیلی پیچیده تر میشه


message 2: by Fateme (new)

Fateme | 5 comments پیدا کردن زمان و تاریخ و روز و ساعت چیز مهمی نیست که ذهن رو درگیر اون کرد..
مهم اینه که بتونیم دل را آماده و درگیر کنیم
و جوری منتظر باشیم که شاید همین فردا روز ظهور باشه...
خوشا به حال اون کسایی که همین الان هم ظهور رو درک کردند!


back to top