محمد رضا شفیعی کدکنی discussion

25 views
رباعي

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hadi (new)

Hadi | 4 comments لبخند سپیده در بهاران داری
پویایی جویبار و باران داری

نرمای نسیم و بوی گل خنده ی باغ
داری همه را و بی شماران داریmessage 2: by Hadi (new)

Hadi | 4 comments با من سخن تو در میان آوردند
گلبرگ بهار در خزان آوردند


خاموش ترین سکوت صحراها را
با نام تو باز در فغان آوردند

message 3: by Hadi (new)

Hadi | 4 comments پر سوخته ی شرار پرهیز توام
دیوانه ی چشم فتنه انگیز توام

گنجایش دیگری ندارد دل من
همچون قدح شراب لبریز توام
back to top