سید علی صالحی discussion

21 views
شبی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Fatima (new)

Fatima | 12 comments Mod
حتما شبی این جا
از این جا شبی
مسافران رنگ پریده ی بی سرنوشت گذشته اند
ورنه رد پای انار
این همه دانه به دانه به دریا نمی رسیدند
ما علائم آشنایان خویش را می شناسیم
رازهای رفتگان خویش را می شناسیم
کم و بیش خویش را می شناسیم
مشکلاتمان بسیار و
خلقمان تنگ است
به همین دلیل ... گاه لا به لای گریه های مخفی خویش
رد پای اناری خندان را
تا خواب خانه پیش می بریم
اما همین که پشت در بسته می رسیم
باشد به هر زبان بی باشد ی که هست
باز از پی فرصتی دیگریم
تا سرنوشت را بلکه از سر ... نوشت


message 2: by Katayoon (new)

Katayoon Kianmehr | 6 comments عالی


back to top