اتوبوس discussion

8 views
شیشه بخار گرفته > خوشحالی تخصصی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Masoud (new)

Masoud Nikkhoo | 123 comments Mod
وقتی اتوبوس آمد خوشحال شدم. یک جور خوشحالی خاص هست که آدم فقط وقتی اتوبوسش می رسد می تواند احساس کند. این البته یک خوشحالی تخصصی زودگذر است و چندان چیز مهمی نیست


داستان اتوبوس پیر، کتاب اتوبوس پیر و داستان های دیگر، ریچارد براتیگان


message 2: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
قشنگ بود


back to top