محمد رضا شفیعی کدکنی discussion

23 views
سرود ستاره

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by مـحیا (new)

مـحیا (siaahsepid) | 3 comments ستاره می گوید
دلم نمی خواهد غریبه ای باشم
میان آبی ها


ستاره می گوید
دلم نمی خواهد صدا کنم اما هجای آوازم
به شب در آمیزد کنار تنهایی
و بی خطابی ها


ستاره می گوید
تنم درین آبی
دگر نمی گنجد کجاست آلاله
که لحظه ای امشب ردای سرخش را به عاریت گیرمرها کنم خود را
ازین سحابی ها


ستاره می گوید

دلم ازین بالا گرفته می خواهم بیایم آن پایین

کزین کبودینه ملول و دلگیرم خوشا سرودن ها و آفتابی ها


message 2: by Grissell (new)

Grissell (goodreadscomgrissell) | 2 comments It's shows me a inner pain ;I've felt this same way for so long ; seems like not knowing when our pain and hurt inside would finally go away but the only thing that can help is having back what ever made us sad in the first place...thx for sharing this.
back to top