مهدی صاحب الزمان discussion

2 views
خواب های رویایی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by عمار (last edited Aug 25, 2016 12:41PM) (new)

عمار آلاشلو (ammar) کسی رو می شناسم که بارها خواب دیده که در دوران ظهور زنده خواهد بود. اگه شما جای اون بودید چه کار می کردید؟


message 2: by S.Parisan (last edited Aug 25, 2016 12:41PM) (new)

S.Parisan | 14 comments منظورتون اينه كه اگه بدونيم اون زمان زنده ايم چه كار می كرديم
يا اينكه اگه همچين خوابی می ديديم


back to top