صادق هدایت discussion

38 views
زندگي من

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mehrdad (new)

mehrdad afzali | 2 comments Mod
زندگي من به نظرم همانقدر غيرطبيعي،نامعلوم و باور نكردني مي آمد كه نقش روي قلمدانی كه با آن مشغول نوشتن هستم - گويا يك نفر نقاش مجنون و وسواسي روي جلد اين قلمدان را كشيده - اغلب به اين نقش كه نگاه مي‌كنم مثل اين‌است كه به نظرم آشنا می‌آيد. شايد براي همين نقش است... شايد همين نقش مرا وادار به نوشتن می‌كند.
message 2: by Nima (new)

Nima (khazan) | 1 comments و اگر حالا تصمیم گرفته ام که بنویسم فقط برای این است که خودم را به سایه ام معرفی بکنم ...


message 3: by Sadegh (new)

Sadegh .Sm (sadeghsm) | 1 comments زندگی من.... زندگی چیست که بخواهد من هم داشته باشد؟!.. و من کیستم که بخواهم تنهایی زندگی کنم.... عموما زندگی ساخته میشه.... یا توسط من یا......


back to top