christian bobin discussion

35 views
دیوانه وار

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mehrdad (new)

mehrdad afzali | 6 comments Mod
رازی دارم: زندگی مرا دوست دارد . زندگی همیشه وقتی نزدیک است فراموشش
کنم به دیدارم می اید. چرا نگران باشم.
می ترسم که دیگر دوستم نداشته باشند...اما همیشه اگر کسی هم نباشد
هوا ماسه اب و نور دوستم دارند .هرگز ترکم نمی کنن
message 2: by S a l Y (new)

S a l  Y m (Saly-m) | 2 comments یاد میگیرم که دوستم بدارند تا دیگر نیازی به مهرومحبت دیگران نداشته باشم، تا سرانجام از این حد فراتر بروم، به جایی دیگر فراتر از احساسات، جای دیگری غیر از احساسات،به کجا می خواهم بروم، شاید به خود عشق


message 3: by Pegah (new)

Pegah | 1 comments تصمیم می گیرم مثل وقتی که آدم

از صخره ای به صخره دیگر می پرد تا از رودخانه ژرفی بگذرد،

از ثانیه ای به ثانیه دیگر بروم.

خیس از پشنگ آب، تر و تازه.

ولی نه غرق شده…

صفحه‌ی 33
((البته از کتاب دیوانه بازی


back to top