بیژن نجدی discussion

64 views
وصیت نامه بیژن نجدی

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mehrdad (new)

mehrdad afzali | 6 comments Mod

نیمی از سنگها، صخره ها، کوهستان را گذاشته ام

با دره هایش، پیاله های شیر

به خاطر پسرم

نیم دگر کوهستان، وقف باران است.

دریایی آبی و آرام را

با فانوس روشن دریایی

می بخشم به همسرم.

شب های دریا را

بی آرام، بی آبی

با دلشوره های فانوس دریایی

به دوستان دور دوران سربازی

که حالا پیر شده اند.

رودخانه که می گذرد زیر پل

مال تو

دختر پوست کشیده من بر استخوان بلور

که آب

پیراهنت شود تمام تابستان

هر مزرعه و درخت

کشتزار و علف را

به کویر بدهید، ششدانگ

به دانه های شن، زیر آفتاب

از صدای سه تار من

سبز سبز پاره های موسیقی

که ریخته ام در شیشه های گلاب و گذاشته ام

روی رف

یک سهم به مثنوی مولانا

دو سهم به « نی » بدهید

و می بخشم به پرندگان

رنگها، کاشی ها، گنبدها

به "یوزپلنگانی که با من دویده اند"

غار و قندیل های آهک و تنهایی

و بوی باغچه را

به فصل هایی که می آیند

بعد از من ....
message 2: by [deleted user] (new)

Sound so beautiful... NEDA


message 3: by mehrdad (new)

mehrdad afzali | 6 comments Mod
اگه کتاب "یوزپلنگانی که با من دویده اند" رو نخوندی
حتما یه نیگا بندازین....
back to top