Top Paragraphs discussion

3 views
حمید مصدق

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Iman (last edited Aug 25, 2016 12:36PM) (new)

Iman Faraji (imnfrj) | 43 comments من ندانم که کیم
من فقط می دانم
که تویی
شاه بیت غزل زندگیم


message 2: by Somayyeh (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

Somayyeh (nsomayeh) | 3 comments چشم من چشمه ی زاینده ی اشک
گونه ام بستر رود
کاشکی همچو حبابی بر آب
در نگاه تو رها می شدم از بود و نبود


message 3: by Somayyeh (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

Somayyeh (nsomayeh) | 3 comments وای ، باران
باران ؛
شیشه ی پنجره را باران شست
از دل من اما
چه کسی نقش تو را خواهد شست ؟


message 4: by Somayyeh (last edited Aug 25, 2016 01:15PM) (new)

Somayyeh (nsomayeh) | 3 comments من گمان می کردم
دوستی همچون سروی سرسبز
چارفصلش همه آراستگی ست
من چه می دانستم
هیبت باد زمستانی هست
من چه می دانستم
سبزه می پژمرد از بی آبی
سبزه یخ می زند از سردی دی
من چه می دانستم
دل هر کس دل نیست
قلبها ز آهن و سنگ
قلبها بی خبر از عاطفه اند


message 5: by Maryam (last edited Aug 25, 2016 02:08PM) (new)

Maryam Shahriari (maryambanoooo) !در سحرگاه سر از بالش خوابت بردار
!کاروان‌های فرومانده‌ی خواب از چشمت بیرون کن
!باز کن پنجره را

تو اگر باز کنی پنجره را
من نشان خواهم داد
.به تو زیبایی را


message 6: by Maryam (last edited Aug 25, 2016 02:08PM) (new)

Maryam Shahriari (maryambanoooo) .در میان من و تو فاصله‌هاست
گاه می‌اندیشم
!می‌توانی تو به لبختدی این فاصله را برداری-

.تو توانایی بخشش داری
؛دست‌های تو توانایی آن را دارد
که مرا-
.زندگانی بخشد
چشم‌های تو به من می‌بخشد
شور عشق و مستی
و تو چون مصرع شعری زیبا
.سطر برجسته‌ای از زندگی من هستی

دفتر عمر مرا
با وجود تو شکوهی دیگر
.رونقی دیگر هست

می‌توانی تو به من
؛زندگانی بخشی
یا بگیری از من
.آنچه را می‌بخشی


back to top