Slow Movement discussion

42 views
رمان آهستگی / میلان کوندرا

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ketaabkhaan (last edited Aug 25, 2016 12:33PM) (new)

ketaabkhaan کتابخوان | 4 comments Mod
گاه آنقدر با شتاب حرکت می کنیم که یادمان می رود لذت حرکت در آهستگی است!
" چرا لذت آهستگی از میان رفته؟کجایندآن خردمندان اعصار گذشته؟
کجا رفتند آن قهرمانان هرزه گرد نواهای عامیانه،آن خانه به دوشانی که
از آسیابی به آسیاب دیگر سرگردان بودند و بر بستر خویش زیر ستارگان
می آرمیدند؟"


message 2: by Elham (last edited Aug 25, 2016 01:04PM) (new)

Elham Afkhami | 1 comments چرا باید همیشه خواسته و ناخواسته!!! آگاهانه و ناآگاهانه!!! در حال مسابقه دادن و سرعت گرفتن باشیم؟؟؟ بعضی موقع ها باید ایستاد، یه نگاه به دور و بر انداخت، شاید دیگه برنده شدن توی همه مسابقه ها ارزشش رو لا اقل برای خودت از دست داده باشه!!! شاید سرعتت از حدش گذشته باشه!!! شاید بفهمی که برای هیچ و پوچ داری سرعت می گیری!!! شاید بفهمی که زندگی کوتاه تر از اونیه که تمومش رو توی مسابقه بگذرونی!!! کمی آهسته تر!!! بعضی لحظه های زندگی رو باید مزه مزه کرد!!! حتی تلخی هاش رو بعضی ها رو باید آهسته، آهسته تجربه کرد!!!


back to top