ดวงใจอัคนี (บ้านไร่ปลายฝัน, #2) ดวงใจอัคนี discussion


11 views
ดูกับอ่าน

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mastermind (new) - added it

Mastermind ดูละครก็ไม่ได้อรรถรสเหมือนได้อ่านหนังสือ


Pook แต่เรื่องนี้เพราะดูละครทำให้อยากอ่านนะ


back to top