صادق هدایت discussion

17 views
zendeh be gor

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mehdi (last edited Aug 25, 2016 12:30PM) (new)

mehdi | 3 comments vaghan vaghti in ketabo khondam vared ketab shodam va ba sadeghe ranjor ham dard shodam va nemeidanam ensan be koja bayad beresad ke hata marg az on farari bashe
rohe por dardesh shad
mehrdad


message 2: by [deleted user] (last edited Nov 04, 2007 03:47AM) (new)

هيچ کس نمي تواند پي ببرد و هيچ کس باور نخواهد کرد،به کسيکه دستش از همه جا کوتاه بشود مي گويند برو سرت را بگذار بمير.اما وقتيکه مرگ هم آدم را نمي خواهد،وقتيکه مرگ هم پشتش را به آدم مي کند،مرگي که نمي آيد و نمي خواهد بيايد
همه از مرگ مي ترسند،من از زندگي سمج خودم
چقدر هولناک است وقتيکه مرگ آدم را نمي خواهد و پس مي زند.نه کسي تصميم خودکشي را نمي گيرد،خودکشي با بعضي ها هست،در خميره و در سرشت آنهاست،نمي توانند از دستش بگريزند
***
به نقل از زنده بگورmessage 3: by Mehdi (new)

Mehdi Malekzade (medil0ne) | 5 comments WoW


back to top