سنگ آفتاب سنگ آفتاب discussion


7 views
ترجمه ذکر نشده

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

سپینود ترجمه‌ی دیگری ندیدم اما ترجمه‌ی احمد میرعلایی خوب است. خیلی خوب.


message 2: by HM (new) - rated it 5 stars

HM این شعر چند ترجمه ی دیگر هم دارد که به نام سنگ خورشید ترجمه شده و در سال های مختلف توسط حشمت جزنی ، احمد محیط و ابولقاسم اسماعیل‌پور انجام گرفته که همه ی این این ترجمه ها را با هم تقابل دادم و کار مرحوم میرعلایی را شعرتر و به ترجمه انگلیسی نزدیک تر یافتم


back to top