عکاس خونه discussion

13 views
عکاسی انتزاعی > نورپیچ

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)


اتوباق قزوین-کرج


message 2: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
خیلی جالب بود
اگه اشتباه نکنم تو سرعت بالا گرفتیش؟


message 3: by [deleted user] (new)

منظورت سرعت ماشینه یا شاتر!؟
ماشین حدود 120 کیلومتر بر ساعت! و شاتر فک می کنم 15 ثانیه نوردهی


message 4: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
سرعت ماشین


back to top