اتوبوس discussion

11 views

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
شخصی در یک تست هوش دردانشگاه که جایزه یک میلیون دلاری براش تعیین شده شرکت کرده .سوالات این مسابقه به شرح زیر میباشد :1-جنگ 100 ساله چند سال طول کشید؟

الف-116 سال ب-99 سال ج-100 سال د- 150 سال

آن شخص از این سوال بدون دادن جواب عبور کرد .2-کلاه پانامایی در کدام کشور ساخته میشود؟

الف-برزیل ب-شیلی ج-پاناما د-اکوادور

آن ازدانش اموزان دانشگاه برای جواب دادن کمک خواست .3-مردم روسیه در کدام ماه انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟

الف-ژانویه ب-سپتامبر ج-اکتبر د-نوامبر

آن شخص از خدا کمک خواست .4-کدام یک از این اسامی اسم کوچک شاه جورج پنجم بود؟

الف-ادر ب-البرت ج-جورج د-مانویل

آن شخص این سوال رو با پرتاب سکه جواب داد .5-نام اصلی جزایر قناری واقع در اقیانوس ارام از چه منبعی گرفته شده است؟

الف-قناری ب-کانگرو ج-توله سگ د-موش صحرایی

آن شخص از خیر یک میلیون دلار گذشت .

جواب سوالات در پاییناگر شما فکر میکنید که از آن شخص باهوشتر هستید و به هوش او میخندید پس لطفا به جواب صحیح سوالات در زیر توجه کنید :1- جنگ 100 ساله( 1453-1337 میلادی) به مدت 116 سال به درازا کشید .2- کلاه پانامایی در کشور اکوادور ساخته میشود.3- انقلاب اکتبر روسیه در ماه نوامبر جشن گرفته میشود.4- نام کوچک شاه جورج البرت بود.(در 1936 او نام کوچک خود را تغییر داد.)5- توله سگ . در زبان اسپانیایی INSULARIA CANARIA که در فارسی به معنی جزایر توله سگها است .نتیجه اخلاقی : هرگز به ذکاوت خود مغرور نشوید و به دیگران نخندید .


message 2: by Mina (new)

Mina | 22 comments بابا تست هوش!


message 3: by Nasibeh (new)

Nasibeh - ايول


message 4: by Maral (new)

Maral | 35 comments ;)


back to top