اتوبوس discussion

13 views
شیشه بخار گرفته > استفاده از موقعيت به نحو احسن/طنز

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
مردي با اسلحه وارد يك بانك شد و تقاضاي پول كرد
وقتي پولهارا دريافت كرد رو به يكي از مشتريان بانك كرد و پرسيد : آيا شما ديديد كه من از اين بانك دزدي كنم؟
مرد پاسخ داد : بله قربان من ديدم
سپس دزد اسلحه را به سمت شقيقه مرد گرفت و اورا در جا كشت
او مجددا رو به زوجي كرد كه نزديك او ايستاده بودند و از آنها پرسيد آيا شما ديديد كه من از اين بانك دزدي كنم؟
مرد پاسخ داد : نه قربان. من نديدم اما همسرم ديد
.
.
.
نكته اخلاقي: وقتي شانس در خونه شما را ميزند .... از آن استفاده كنيد


message 2: by Masoud (new)

Masoud Nikkhoo | 123 comments Mod
معرکه بود


message 3: by Mina (new)

Mina | 22 comments خیلی باحال بود ولی کاشکی یه دخل و تصرف توش میکردی جای زن و مرد رو با هم عوض میکردی
نمیدونم چرا تو داستانها همیشه برعکسه خانمها کمی زرنگترند


message 4: by Sara.g (last edited Sep 13, 2010 11:42AM) (new)

Sara.g | 222 comments Mod
خودمم بدم نمیومد این کارو بکنم ولی خوب در این بخش دخل و تصرف جایز نیست. ولی نگران نباش داستان هایی که جای این دو با هم عوض شه حتما در اینجا گذاشته می شه


back to top