اتوبوس discussion

14 views
مردانه > صبحانه

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Masoud (new)

Masoud Nikkhoo | 123 comments Mod
کنار پنجره نشسته بودم. اتوبوس مسافرین ایستگاه پیچ شمیران را سوار کرد و شروع به حرکت کردیم. به دروازه دولت نزدیک می شدیم که نظرم در صف نانوایی بربری کنار خیابان به مردی با لباس فرم راننده های اتوبوس جلب شد. بلافاصله اتوبوس مربوط به این راننده را دیدم که در خط ویژه و در مقابل نانوایی پارک شده بود. از کنار این اتوبوس رد شدیم. اتوبوسی پر از آدم های عصبانی که منتظر بودند راننده نانش را بگیرد. پشت این اتوبوس، اتوبوس دیگری هم منتظر بود. آخر به علت تنگ بودن خط ویژه و عبور مرتب اتوبوس از روبرو خیلی سخت می توانست از اتوبوس پارک شده عبور کند. پس چاره ای جز این نداشت که منتظر آن شود که در صف نانوایی نوبت به راننده ی اتوبوس جلویی برسد. از این اتوبوس هم رد شدیم. اتوبوس بعدی نمی دانست در جلو چه خبر است و راننده و مردم تنها با نگرانی و ناراحتی منتظر بودند. تا اینجا دو اتوبوس را شمرده ام. جلوتر رفتیم. سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده و یازده. بله تمام شد. یازده اتوبوس پشت سر اتوبوس اولی منتظر بودند. فکر نمی کنم مسافرین آخرین اتوبوس به فکرشان برسد که علت این ترافیک، صبحانه ی یک راننده است. صبحانه ای با نان داغ بربری. آه که چقدر خوشمزه است نان بربری و حتی ارزش آن را دارد که دوازده اتوبوس آدم منتظر بمانند
با خودم گفتم یادم باشد اگر روزی در صف نانوایی بودم و مردی با لباس فرم راننده ها پشت سرم ایستاده بود، به سرعت جایم را به او بدهم. چه بسا دیرتر رسیدن من به نان سبب به موقع رسیدن دوازده اتوبوس آدم به سر کارشان شود


message 2: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
خیلی جالب بود. هر عاملیو برای ترافیک بی آر تی می تونستم تصور کنم غیر از این. نون بربری داغ همراه با پنیر تبریزی!!!!!!!!!!1


message 3: by Mina (new)

Mina | 22 comments اگر واقعا اینطوری بوده باشه باید به حال خودمون واقعا افسوس بخوریم

من هیچ وقت حاضر نیستم به خاطر منافع خودم دوازده تا اتوبوس آدم که چه عرض کنم حتی یک نفر رو معطل کنم

واقعا راننده اتوبوس تو اون لحظات چه فکری با خودش می کرده


message 4: by Masoud (new)

Masoud Nikkhoo | 123 comments Mod
در رابطه با قطار شدن اتوبوس ها در پشت هم به یک دلیل مضحک، ماجرای دیگری رو هم در ذهن داشتم اما ترجیح دادم این مورد رو بنویسم. می خواهم بگویم این اتفاق نه تنها واقعیته بلکه با درصد بالایی تکرارپذیره. خودخواهی صفت بعضی از انسان ها نیست، صفت مشترک تمام انسان هاست


message 5: by Mohammad (new)

Mohammad Rezaei Niya | 12 comments اگه مملکت قانون داشته باشه و یکی از اون مسافرها بتونه بره از این آقا شکایت بکنه این اتفاق نمی افته... منتهی مسئله اینجاست که خود شخص شاکی هم در جای دیگری داره از بی قانونی استفاده می کنه و در نتیجه اگر دقیقا توجیه بشه که رعایت قانون چه عواقبی براش خواهد داشت، تمایلی به اجرای اون نداره... مسلما یه عده آدم بی گناه هم این وسط تلف می شوند.... تو بد چرخه ای گیر کرده ایم


message 6: by Mina (new)

Mina | 22 comments دقیقا همینیه که محمد گفت


back to top