Dandelion - قاصدک discussion

11 views
روز نوشته ي عاشق > چند شنبه، چندم چه ماهي؟ نمي دانم

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ali (new)

Ali Ashini (CafeChy) (aliashini) | 244 comments Mod
امروز ياد مهران افتادم.
مهران دوست خندان و پر جنب و جوش من. مهراني كه دوست داشتم و به خودم نزديك احساس مي كردمش، اما مهران را خيانت دختري كه خيلي به او علاقه مند بود به جنون كشيد و در يكي از همين روزهاي تابستان منتها سال 86 روي تخت اتاق خود و با چند قرص انتحار كرد و مرا تنها گذاشت.

امروز كه دلم براي مهران تنگ شده بود به خود سركوفت زدم كه تو چرا زنده اي؟ و تصميم گرفتم برنامه اي كه براي 31 سالگي خود در نظر گرفته بودم را تا آخر مهرماه امسال عملي كنم. چند روزي فرصت دارم تا حقوق ناس كه به گردنم شايد باشد برطرف كنم. مي خواهم چند روز باقي مانده را با خود خلوت كنم و مي خواهم ققنوس دروني ام را پيش از پرواز متولد كنم.
شايد اين آخرين روز نوشته هاي من باشد و تلخي اش را به شيريني بعد هايش و نبودنم ببخشيد.


message 2: by Nastaran (new)

Nastaran | 40 comments این یعنی می خواین خود کشی کنین ؟
میشه لطفآ بگید روان شاد مهران خان با چی خودشونو راحت کردن ؟ من هم نیاز دارم ...


message 3: by Ali (new)

Ali Ashini (CafeChy) (aliashini) | 244 comments Mod
سپاس از نظرات دوستان


back to top