داستان كوتاه discussion

38 views
نوشته هاي كوتاه > شب/اتاق/سکوت با کمک داریوش اقبالی

Comments Showing 1-20 of 20 (20 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (last edited Sep 06, 2010 04:51PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments گیرم که باطری ِساعتمان را بیرون آوردید
با صدای تیک تاک قلبمان چه می کنید؟


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 108 comments چه حس آشنایی
...

در تک تک ثانیه هایم تیک تاک ساعت قلبم
به دنبال
لحظه های زندگی میدود تا روزی سنگینی خاک را بر پیکر بیجانش احساس کند

آن پیکری که هیچ کس به غرورش احترام نگذاشت... حتی خودش
!!!


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments آن را هم می کشیم بیرون، شما مشکلی داری؟

این حرف من نیست، حرف آنهاست! ‏


message 4: by [deleted user] (new)

دستا بالا

کیووو!

این سزای قلبیه که می تپه


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments گیرم که میغرید...گیرم که میزنید...گیرم که میکشید.. ای بر پدرت (بوووووق)...با اون جوجه های ویلان مانده چه میکنید


message 6: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments همان کاری را که با پدر و مادرشان کردند احتمالا!؟


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments نه دیگه اشکان جان.... این کار از دستشون بر نمیاد...
یه بار جستی ملخک
دوبار جستی ملخک
سه باره تو دستی ملخک

بله جانم :) ء


message 8: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments جانت بی بلا. ایشالا که همون سومین بارشان باشد. پر ‏جست و مستش به ما نگیرد کافی ست!؟
خوشحالم که دوباره هستی مهتابی خانم! ‏


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments ممنونم از تو ... اشکان خان ِ جان :) ء


message 10: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments حالا اگر ساعتمان با نور خورشید کار میکرد
اون وقت چی میشد ؟
چطور متوقفمان میکردند


message 11: by Nader - نادر (new)

Nader - نادر Farzan wrote: "حالا اگر ساعتمان با نور خورشید کار میکرد
اون وقت چی میشد ؟
چطور متوقفمان میکردند"


در تاریکی که نور خورشید وجود ندارد!!!۰


message 12: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments هیچ تاریکی و سیاهی همیشگی نیست


message 13: by Nader - نادر (new)

Nader - نادر شکی نیست۰


message 14: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments تا حالا شده صدای تیک تاک ساعت نذاره بخوابین؟
پا شین باطریش و در بیارین

بعد یه چیزی باز بگه: گرومپ، گرومپ


message 15: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments از آنجایی که خواب بنده به خواب دیو پهلو می زند، خیر! ولی بی شک همین است که می گویی


message 16: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments تا حالا شده از صدای همه چی حتی راه رفتن مورچه روی فرش اتاقت بیخواب بشی و وقتی همه چیز رو ساکت میکنی و چشمات گرم میهشه.....مته و بیل و کلنگ ساختمون پشتی شرو به کار کنه؟


*دست از سر ساعت و باطری و خواب و اینا بردار...برو دنبال یه چیزی که به دردت بخوره صالح جان....به قول آلبالو:

باطری ساعت رو بنداز تو لیوان آب...بذار کنار تختت :)


message 17: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments مهتابی خانم شما که گفته بودی خیلی حالت خوبه که!؟ ولی انگار اعصاب نداریا! ‏


message 18: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments با نور مصنوعی هم کار میکنه
مثلا نور لامپ


message 19: by MahtaBi KhaNooM (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments Ashkan wrote: "مهتابی خانم شما که گفته بودی خیلی حالت خوبه که!؟ ولی انگار اعصاب نداریا!

والا اشکان جان حالم خوب خوب و کیفم کوک کوکه...ولی بیخوابی و بد خوابی رو اگر ازش فاکتور بگیرم :)) فکر کنم بدونید که من شب ها بیدارم و روز ها خواب!!!اmessage 20: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments هر دو دست به نشانه تسلیم رو به سوی آسمان!؟


back to top