عاشقانه ها discussion

16 views

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sara (new)

Sara | 13 comments به دیدارم بیا هر شب

در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند

دلم تنگ است.

بیا ای روشن ای روشنتر از لبخند

شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی ها

دلم تنگ است.

بیا بنگر چه غمگین و غریبانه

در این ایوان سرپوشیده وین تالاب مالامال

دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها

واین نیلوفر آبی و این تالاب مهتابی.

...شب افتاده است و من تنها و تاریکم.

ودر ایوان من دیریست

در خوابند

پرستوها و ماهی ها و آن نیلوفر آبی

بیا ای مهربان با من!

بیا ای یاد مهتابی!

اخوان ثالث


message 2: by Sara (new)

Sara | 13 comments اگه نیایی کار دلم تمومه
باور کن
:((


message 3: by Bita (last edited Sep 07, 2010 08:32AM) (new)

Bita | 54 comments Image and video hosting by TinyPicمواظب باشید. قلب هایمان را اینگونه ساخته اند. کافی است یک نفر یک شوخی احمقانه بکند. آن وقت تمامش می سوزد.


message 4: by Bita (new)

Bita | 54 comments محبوب من بیا،

تا اشتیاق بانگ تو درجان خسته ام،

شور و نشاط عشق بر انگیزد.

من غرق مستی ام

از تابش وجود تو در جام جان چنین،

سرشار هستی ام

من بازتاب صولت زیبایی توام

آیینه شكوه دلارایی توام

(حمید مصدق)


back to top