عاشقانه ها discussion

26 views
تو را دوست دارم.

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 77 comments حقیقت دارد؛
تو را دوست دارم.
در این باران
میخواستم تو
در انتهای خیابان نشسته
باشی
من عبور کنم
سلام کنم
لبخند تو را در باران
میخواستم.
میخواهم
تمام لغاتی را که می دانم
برای تو
به دریا بریزم
دوباره متولد شوم
دنیا را ببینم
رنگ کاج را ندانم
نامم را فراموش کنم
دوباره در آینه نگاه کنم
کلمات دیروز را
امروز نگویم
خانه را برای تو آماده کنم
برای تو یک چمدان بخرم
تو معنی سفر را از من بپرسی
لغات تازه را از دریا صید کنم
لغات را شستشو دهم
آنقدر بمیرم
تا زنده شوم


message 2: by Sara (new)

Sara | 13 comments Ali wrote: "حقیقت دارد؛
تو را دوست دارم.
در این باران
میخواستم تو
در انتهای خیابان نشسته
باشی
من عبور کنم
سلام کنم
لبخند تو را در باران
میخواستم.
میخواهم
تمام لغاتی را که می دانم
برای تو
به دریا ب..."


علی جان این متن از خودتونه
خیلی زیبا نوشتید
و دلنشین
مرسی


message 3: by Bita (new)

Bita | 54 comments بعضی وقتا این قد....ر دوستت دارم
که گفتن " دوستت دارم" نمیتونه تمام احساسی که به تو دارم
!!!!!بیان کنه


message 4: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 77 comments بعضی وقتا به خودم میگم، كاش تو هم بهم میگفتی كه دوستم داری !

فقط کاش تا دیر نشده اینو بهم بگی!


message 5: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 77 comments فقط کاش تا دیر نشده بیایی!


message 6: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 77 comments Ali wrote: "حقیقت دارد؛
تو را دوست دارم.
در این باران
میخواستم تو
در انتهای خیابان نشسته
باشی
من عبور کنم
سلام کنم
لبخند تو را در باران
میخواستم.
میخواهم
تمام لغاتی را که می دانم
برای تو
به دریا ب..."نه، سارا خانم عزیز ،متاسفانه خدا ما رو محروم كرده از داشتن این استعداد!


message 7: by Sara (new)

Sara | 13 comments Ali wrote: "Ali wrote: "حقیقت دارد؛
تو را دوست دارم.
در این باران
میخواستم تو
در انتهای خیابان نشسته
باشی
من عبور کنم
سلام کنم
لبخند تو را در باران
میخواستم.
میخواهم
تمام لغاتی را که می دانم
برای تو
به دریا ب...."


به هر حال انتخاب قشنگی داشتید
مرسی
اگه میشه بنویسید که از کی این متنها رو نقل قول میکنید


message 8: by Sara (new)

Sara | 13 comments Bita wrote: "بعضی وقتا این قد....ر دوستت دارم
که گفتن " دوستت دارم" نمیتونه تمام احساسی که به تو دارم
!!!!!بیان کنه"


با تمام این
فقط ميتونم بگم که دوستش دارم
همین


message 9: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 77 comments Sara wrote: "Ali wrote: "Ali wrote: "حقیقت دارد؛
تو را دوست دارم.
در این باران
میخواستم تو
در انتهای خیابان نشسته
باشی
من عبور کنم
سلام کنم
لبخند تو را در باران
میخواستم.
میخواهم
تمام لغاتی را که می ..."
سارا خانم، هر جا كه اسم شاعر را بدونم مینویسم، وگرنه یا نمیدونم یا از خودمه، موافق؟؟


message 10: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 77 comments دوستت دارم را من دل آويزترين شعر جهان يافته ام
اين گل سرخ من است دامني پركن از اين گل
كه بري خانه دشمن كه فشاني به دوست
راز خوشبختي هركس به پراكندن اوست
تو هم اي خوب من اين نكته به تكرار بگو
اين دل آويزترين شعر جهان را همه وقت
نه به يك بار و به ده بار به صد بار بگو
دوستت دارم را با من بسيار بگو
دوستم داري را از من بسيار بپرس


back to top