داستان كوتاه discussion

27 views
نوشته هاي كوتاه > یک سوال/امین

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments آیا بین شب زفاف گربه ی همسایه و مرگ قناری ما رابطه ای هست؟


message 2: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments حتما شک نکن
یا قناری شما از سر و صدای گربه ها سکته کرده ؟ احتمال دوم هم اینه که جناب گربه داماد برای متنوع کردن شب زفافشون قناری شما را برده به اتاقشون ؟


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments چی بگم؟ ولی فرزان احتمال دوم مردود است. چون گفته نشد که جنازه قناری گم شده است. با این تناقض گویی ها دارم به تو شک می کنم!؟


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments به به! هدایت؟


message 5: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments من مطمئنن اون گربه نبودم
اما من یک احتمال دیگه هم دارم
شاید گربه های عزیز شب زفافشون را جلوی قناری داشتن اجرا میکردن که سکته در جای قناری شده؟


message 6: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments اگر شب ِ زفاف رو کنایه از عروسی و عروسی رو کنایه از شادی بگیریم، می شه نتیجه گرفت که گربه با قناری ِ شما دلی از عذا در آورده.... کباب ِ قناری بر آتش سوسن و یاس


back to top