اتوبوس discussion

13 views

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Masoud (new)

Masoud Nikkhoo | 123 comments Mod
اگر هنوز زنده ای، هرگز نگو هرگز
آنچه یقین می نماید یقین نیست
هیچ چیز بدین گونه نخواهد پایید
پس از سخنان ستمگران
نوبت فریاد مظلومان است
چه کسی را یارای گفتن هرگز است
در زیر سلطه ی استبداد، آنکه سزاوار سرزنش است ماییم
و تنها ما می توانیم استبداد را پایان دهیم
افتادگان برخواهند خاست
نومیدان مبارزه خواهند کرد
چه کسی را یارای مقابله با مردم آگاه است
ستمدیدگان امروز پیروزمندان فردایند
و هرگز هم اکنون است


مادر، برتولت برشت، ترجمه منیژه کامیاب و حسن بایرامی


message 2: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
به امید روزی که هرگزهای ما نیز هم اکنون باشد


message 3: by Saman (new)

Saman | 5 comments هرگز:(


back to top