داستان كوتاه discussion

35 views
نوشته هاي كوتاه > پدر همکلاسی ام (1) - یک داستان خیلی کوتاه

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments بامزه بود ، از نظر ذهن کودکانه : )


message 2: by Alireza (new)

Alireza Azizian (alirezaaziziyan) | 145 comments آره خوب


message 3: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments من که چیزی حالیم نشد. :دی


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments یا توسط حاجی لو بلعیده شده


back to top