داستان كوتاه discussion

28 views
گفتگو و بحث > در باره ی "لــــولــــو" ۰

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nader - نادر (last edited Aug 31, 2010 06:31AM) (new)

Nader - نادر ***
در باره ی لولو

LULU.AMELU

***

زکریا سیچین شرق شناسی است که تخصص اصلی او زبانشناسی و خوانش خطوط میخی سومری بر روی الواح بدست آمده از نواحی مختلف سرزمین سومر یا عراق امروزی است
او که کرسی استادی زبان سومری کهن را در دانشگاه های آمریکایی برعهده داشته، در دهه ی ۸۰ قرن گذشته ی میلادی نظریه ای را براساس تحلیل خط و اساطیر سومری مطرح نمود که هنوز در میان زبانشناسان و نظریه پردازان مورد بحث و جنجال است۰

بر اساس تحقیقات تاریخی، به ویژه در زمینه ی باستانشناسی نخستین تمدن بشری و نخستین علوم و دانش در میان رودان (بین النهرین ) دجله و فرات و توسط سومریان آغاز میگردد۰
تاریخ یافته های باستانشناسی دراین مدنیت به ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد باز میگردد۰ اما آنچه که در این میان هنوز مشخص نشده اینکه این تمدن از کجا پا میگیرد؟
چنین بنظر میرسد که به گونه ای ناگهانی از هیچ کجا سربرکشیده و در مدتی بسیار کوتاه به اوج شکوفایی میرسد۰
علم باستانشناسی در پاسخ به این پرسش به جواب قطعی نرسیده و همه ی نظرات برپایه ی حدس و گمان است۰

نظریه ی سیچین

در سال ۱۹۷۶ میلادی زکریا سیچین شرقشناس آمریکایی متولد باکو که تحصیلات خود را در زبانهای سامی و عبری در لبنان و آمریکاپشت سر گذاشته و متخصص خوانش خطوط میخی سومری است در کتاب خود بنام سیاره ی دوازهم نظریه ای را عنوان میکند که همه بر پایه ی خوانش الواح بدست آمده در بین النهرین بوده و او تاریخ اساطیر سومر را که مربوط به دوران قبل از طوفان بزرگ بر روی زمین میگردد مبنا و پایه قرار داده و علل پیدایی این تمدن ناگهانی را در نظریه ی خود شرح میدهد۰
سیچین در سیاره ی دوازهم و کتابهای بعدی خود با تحلیلی در دانش سنتی و پژوهش های باور ناکردنی در خط و زبان و از آنجا در فرهنگ و تاریخ اساطیر سومری با منطقی دگراندیش و نوین در روند و پی گیری خوانش خط سومری دانشی پنهان را از میان علائم حک شده بر الواح گلی و سفالینی که تاکنون یافت شده و تعداد آنها به بیش از سی هزار میرسد، بیرون میکشد۰
بسیاری از نظریه پردازان و دانشمندان در حیطه های مختلف علوم تا کنون سعی بر رد این نظریه را داشته اند، که هیچیک به قطعیت نرسیده است۰
او در سیاره ی دوازهم تاریخ سومر را به ۴۳۲۰۰۰ سال قبل از این و به آنوناکی (ترجمه ی دقیق این نام: آنان که از آسمان به زمین آمدند۰) به عقب میبرد۰ آنوناکی از محلی به نام نیبیرو به زمین آمده اند۰ سیچین نیبیرو را سیاره ای متعلق به منظومه ی شمسی میداند که هر ۳۶۰۰ سال یکبار به دور خورشید میگردد و در همان سال انتشار کتاب در مورد آن با سازمان ناسا به انتقال اطلاعات پرداخته و ادعا دارد که میتوان این سیاره را در فاصله ای دور در آنسوی پلوتو یافت۰
آنوناکی در حدود ۴۰۰۰۰۰ سال پیش از این به زمین آمده و شهر اریدو را که نخستین نشانه های شهرنشینی بشری در میان رودان از آنجاست را بنا مینهند۰ آنوناکی در این سفر تحت رهبری فرمانده ی خود ای. آ (ای، آ به مفهوم آنکه خانه اش بر آبهاست۰) بوده که نام او در دوران اقامت آنوناکی بر روی زمین به ان. کی (سرور و آقای زمین) مبدل میشود۰او پسر آنو(آسمانی) است۰ و آنو فرمانروای نیبیرو است۰
سیچین در فصل نخست سیاره دوازدهم علت آمدن آنوناکی به زمین را بعنوان زیر ساخت نظریه خود آورده که جمع آوری طلا از معادن جنوب شرقی آفریقا و انتقال آن به نیبیرو برای اصلاح جو از هم پاشیده ی آن سیاره با گرد خالص و ناب طلاست۰ (چیزی شبیه به لایه ی اوزون در جو زمین )۰
ان.کی از جانب رهبران نیبیرو مأموریت دارد تا در آب. زو (آفریقای جنوبی) به این مهم بپردازد۰

خلقت آدم

در حدود ۴۰۰۰۰۰ سال پیش از میلاد، ای. آ یا ان. لیل(آقای فرمان ها و دستورها) به زمین می اید۰ مأموریت او به نظم درآوردن هفت مرکز (شهر) فرماندهی خدایان در اَ. دن(وطن نیکوکاران و عادلان ـ این واژه همان عدن عبری میشود) است۰ او فرماندهی بسیار سخت گیر و متوجه به نظم است که کارگران خود را به شدت تحت کنترل داشته و از آنان به سختی کار میکشد۰ ان. لیل و ان. کی دو برادرند که از همان آغاز در ستیز و درگیری برای در دست داشتن قدرت بر روی زمین هستند۰
در حدود ۳۰۰۰۰۰ سال قبل از میلاد وقایع معادن آفریقای جنوبی و کار سخت آنوناکی در آنجا به شورش و اعتصاب میکشد و رهبران و فرماندهان آن شکایت خود را با فرماندهان اصلی درمیان میگذارند۰ ان. کی که دارای شخصیتی نرم تر از ان. لیل میباشد راه حلی مییابد و میگوید: بگذارید که ما یک کارگر ساده بیافرینیم۰ (بعداً این جمله را در تورات عهد عتیق در مبحث آفرینش میبینیم۰) ۰ در پی این پیشنهاد آنوناکی لولو. آملو را که معنای دقیق آن کارگر ساده میباشد را می آفرینند۰ این آفرینش را سیچین متوجه به دست کاری ژنتیک هیومانوئیدها(انسان نما) در همان تاریخ دانسته و با طرح چنین نظری سعی در پیدا کردن حلقه ی گمشده ی داروین دارد۰
در این آفرینش آنوناکی در پی یک پروسه ی تحقیقاتی دست به خلق موجوداتی میزنند که در گامهای نخست با خطاهای بسیار توأم بوده و باعث ایجاد موجوداتی میشود که بعنوان مثال دارای سر انسانی و بدن حیوانی یا بالعکس هستند۰(آنچه که در میان اساطیر زمینی به کرات دیده میشود۰)۰ تا اینکه نهایتاً از ترکیب ژنتیکی خود و هیومانیدی به نام همو ارکتوس نخستین لولو. آملو (آدم) را خلق میکنند۰
ای. آ نه تنها یک فرمانده سخت گیر است، بلکه یک دانشمند آنوناکی است۰ او خود جریان این خلقت را رهبری مینماید و در این مهم نین. ماه(بانوی بزرگ) نقش والاترین مقام پزشکی را دارد این تیم اکتشافی را رهبری میکند۰
بدین طریق آدامو در لابراتوارهای آنوناکی در آب. زو (آفریقای جنوبی) خلق میشود۰از این زمان ای. آ همیشه حامی آدامو باقی میماند و چون خود او را خلق کرده، حتی زمانیکه طوفان بزرگ در روی زمین آغاز میشود و آنوناکی تصمیم برآن میگیرند تا تمامی کارگران مخلوق خویش را بر روی زمین رها کرده و از طوفانی که قرار است زمین را یکسر با آبها بپوشاند بگریزند. ای. آ به کمک مخلوقات خویش آمده و آنچه که بعدها بنام نوح (اوتنا پیشتیم) در اساطیر دینی می اید بنا به نظر سیچین بازمانده های محو واقعیتی است که در آنسوی تاریخ بوقوع پیوسته است۰
سیچین با بازخوانی دوباره ی الواح سومر و بابل و تحلیل نوین آن خط نظریه ای علمی را پی میریزد که تاکنون مورد بحث و جدل در میان نظریه پردازان جدید است۰
۰
در مورد لولو که از لولو آملو به معنای کارگر ساده آمده که دارای صفات خاص خود است۰ دارای پیکری قدرت مند است۰ شهرنشین و متمدن نیست و به کار در معادن طلا در آب. زو(آفریقای جنوبی) مشغول است۰ آب. زو بعداً به دنیای زیرین و هاویه و ابهای زیرین در اساطیر تبدیل میشود، لولو ها به گونه ای ماشینی در اسارت هستند۰ اما این موجود (که هیبرید بوده و نمیتواند به تنهایی به تولید مثل بپردازد) بعداً در آ.دن (عدن) اصلاح و تبدیل آدم میشود و حتی برای آزادی او در تولید نسل زوجی برایش آفریده میشود که بتواند تولید مثل نماید۰
در زمان انتشار این کتاب باستانشناسان در آفریقای جنوبی آثار نخستین اسکلتهای هموساپینس را که مربوط به حدود ۲۵۰۰۰۰ سال قبل از این میشود، یافته اند۰

کتاب سیاره ی دوازدهم را من به فارسی برگردانده، اما با توجه به محتوا از چاپ آن صرفنظر نمودم۰ این کتاب مورد انتقاد شدید واتیکان قرار گرفت۰ اما میلیونها نسخه از آن در سراسر دنیا و به زبان های مختلف منتشر گردید۰
سیچین بعد از آن دست به انتشار کتابهای متعدد دیگر زد که همه در پی تکمیل نمودن همین نظریه بوده اند۰


فقط قصد ریشه یابی لولو بود و بس۰


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments از آنجایی که نژاد انسان کنونی، به 150 هزار سال پیش باز می گردد، برای من دشوار است که تاریخ های موجود در الواح سومری را درست بدانم. شوربختانه به دلیل آنکه آزمون کربن 14 نمی تواند قدمتی آنچنانی را تعیین کند، یافته های باستان شناسی بر اساس قرینه های تاریخی شکل می گیرد. ‏در هر صورت مطلب بسیار جالبی بود و امیدورم روزی به چاپ کاغذی برسد. ‏
سپاس فراوان


message 3: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments سلام ... کاری به قبول و یا رد نظریه ندارم . اما مدتها ما رو از چیزی ترسوندن که در واقع خودمون هستیم .


back to top