عکاس خونه discussion

40 views
طبیعت -روستایی > دماونده

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Tania (new)

Tania (tania-sh) | 12 comments [image error]


message 2: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
خیلی با حاله مخصوصا ابری که بالای دماونده
کادربندیت هم خوبه


message 3: by Tania (new)

Tania (tania-sh) | 12 comments سپاس فراوان از این که وقت گذاشتید


message 4: by Naghmeh (new)

Naghmeh | 24 comments خوب شد دماونده
!دیو سفید پای در بنده
:-D


message 5: by Tania (new)

Tania (tania-sh) | 12 comments :-ِD


message 6: by elham (new)

elham (laaalaaammm) | 1 comments kheili zibast


message 7: by Tania (new)

Tania (tania-sh) | 12 comments خیلی ممنون الهام جان


back to top